INFORMATION OM VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

1 INLEDNING

Västsvensk Tidningsdistribution AB, org.nr 559238-4761, c/o Stampen Lokala Medier AB, Polhemsplatsen 5, 405 02 Göteborg, (kallas nedan ”VTD”, ”vi”, ”oss”, ”våra”) behöver behandla personuppgifter inom sin verksamhet för att kunna tillhandahålla våra tjänster, såsom att distribuera post, paket och tidningar.

VTD är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”). I denna informationstext kan du bland annat lära dig mer om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, varför vi gör det och hur vi använder uppgifterna, vår rättsliga grund för behandlingen, hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta oss på följande sätt:

2 VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?

Vi behandlar personuppgifter om personer som på olika sätt kommer i kontakt med vår verksamhet. För att du enkelt ska hitta den information som rör vår behandling av dina personuppgifter har vi delat upp informationen på olika personkategorier enligt uppdelningen nedan, så att du enbart behöver läsa det eller de avsnitt som gäller för just dig. Tänk på att du kan ingå i fler än en personkategori nedan, t.ex. om det företag du företräder är kund hos oss men du även kontaktar vår kundservice – då ska du läsa avsnitten angivna under både punkterna 3 och 7 i denna lista.

 1. Adressat: du som är mottagare av den post, paket eller tidning som vi distribuerar. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 1, 3.9 samt 4-5 nedan. Du kan också läsa om dina rättigheter i avsnitt 6 nedan.
 2. Personer som ger oss tillträde till fastigheter: du som är fastighetsförvaltare, fastighetsägare, styrelsemedlem i bostadsrättsförening eller fastighetsskötare och som ger oss tillträde till fastighet. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 2, 3.9 samt 4-5 nedan. Du kan också läsa om dina rättigheter i avsnitt 6 nedan.
 3. Företagskund: du som är kontaktperson/företrädare för ett företag/organisation/kommun som är kund till oss och/eller avsändare av post, paket eller tidning som vi distribuerar. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 3, 3.9 samt 4-5 nedan. Du kan också läsa om dina rättigheter i avsnitt 6 nedan.
 4. Potentiell företagskund: du som är kontaktperson/företrädare för ett företag som utgör en potentiell kund till oss. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 4, 3.9 samt 4-5 nedan. Du kan också läsa om dina rättigheter i avsnitt 6 nedan.
 5. Leverantör: du som är kontaktperson/företrädare för ett företag som levererar produkter eller tjänster till oss (i vissa fall som konsult). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 5, 3.9 samt 4-5 nedan. Du kan också läsa om dina rättigheter i avsnitt 6 nedan.
 6. Branschkollegor: du som är kontaktperson/företrädare för ett företag som verkar inom samma bransch som oss och som vi har ett samarbete med, t.ex. ett annat distributionsbolag. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 6, 3.9 samt 4-5 nedan. Du kan också läsa om dina rättigheter i avsnitt 6 nedan.
 7. Personer som kontaktar oss: du som kontaktar vår kundservice per telefon, e-post, kontaktformulär online eller sociala medier. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 7, 3.9 samt 4-5 nedan. Du kan också läsa om dina rättigheter i avsnitt 6 nedan.
 8. Jobbsökande och referensperson: du som söker jobb hos oss respektive du som anges som referens till en jobbsökande. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 8, 3.9 samt 4-5 nedan. Du kan också läsa om dina rättigheter i avsnitt 6 nedan.

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och vi kan därför även komma att behandla sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

3 NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

I detta avsnitt kan du läsa mer om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, för vilka ändamål, vad vår rättsliga grund är och hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter. Tänk på att vi kan komma att behandla dina personuppgifter för flera olika ändamål samtidigt.

Informationen är uppdelad på de olika kategorier av personer som vi behandlar uppgifter om, nämligen adressater (avsnitt 3.1), personer som ger oss åtkomst till fastigheter (avsnitt 3.2), företagskunder (avsnitt 3.3), potentiella företagskunder (avsnitt (3.4), leverantörer (avsnitt 3.5), branschkollegor (avsnitt 3.6), personer som kontaktar oss (avsnitt 3.7) samt jobbsökanden och referenspersoner (avsnitt 3.8).

3.1 ADRESSATER

3.1.1 Översikt över varför vi behandlar dina personuppgifter

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Leverans, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling för att genomföra vår leverans av post, paket eller tidning till dig.
 • Hantera reklamation och andra klagomål samt ersätta skador, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när du reklamerar eller framför annat klagomål samt när vi ersätter dig vid skada som vi orsakat.
 • Statistik och utveckling av vår distributionsverksamhet, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling i samband med analys av våra leveranser och returer för att förbättra vår distributionsverksamhet.
 • Statistik för rapportering till Post- och Telestyrelsen (PTS), vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling i samband med att vi tar fram statistik för att rapportera till PTS.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, läs mer i avsnitt 9.

3.1.2 Leverans

Leverera post, paket eller tidning
Ändamål För att ta emot och genomföra leverans av post, paket eller tidning till dig som adressat, inbegripet manuell inläsning av adresser, produktionsplanering, spårning, etc.
Kategorier av personuppgifter Namn, adress, e-postadress, kundnummer/kollinummer, typ av produkt (post, paket eller tidning), telefonnummer och portkod.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att leverera post, paket eller tidningar till adressater och därmed uppfylla våra åtaganden gentemot våra företagskunder samt deras åtaganden gentemot adressat.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Till dess att vi levererat post, paket eller tidning till dig.

 

Returhantering av post och paket
Ändamål För att kunna hantera returer av post och paket vid problem med vår leverans, såsom när vi fått felaktig adress eller när adressaten inte går att finna på angiven adress.
Kategorier av personuppgifter Namn, adress och pakets kolli-ID.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna lösa eventuella problem med leverans så att leverans kan ske och därmed uppfylla våra åtaganden gentemot våra företagskunder samt deras åtaganden gentemot adressat.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Till dess post eller paket levererats till dig eller skickats tillbaka till avsändaren eller vår företagskund (när vi ej kunnat leverera).

 

Korrekta uppgifter i våra register
Ändamål För att se till att våra register över adressater hålls uppdaterade med korrekta uppgifter, uppdaterar vi dina uppgifter utifrån uppgifter från Svensk Adressändring.
Kategorier av personuppgifter Namn, telefonnummer, adress och e-postadress.
Rättslig grund Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och 5.1(d)).
Lagringstid Så länge som du är adressat eller företagskund till oss.

 3.1.3 Hantera reklamation och andra klagomål samt ersättning vid skada

Hantera reklamation och andra klagomål från dig
Ändamål För att hantera reklamationer och andra klagomål avseende vår leverans av post, paket eller tidningar, såsom vid stöld, felaktig eller försenad leverans, förstörd eller försvunnen post, paket eller tidning, etc.
Kategorier av personuppgifter Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, typ av produkt (paket-ID eller titel på titel), kundnummer, portkod, bild på postförsändelsen eller pakets kolli-ID, orsak till reklamation/det inträffade och andra uppgifter som du lämnar med relevans för ditt ärende.
Rättslig grund Rättslig förpliktelse (GDPR, art 6.1(c)) – Postlag (2010:1045))
Lagringstid Personuppgifterna sparas under den längsta perioden av (i) tiden som ditt ärende pågår och (ii) sex månader.

 

Betala ersättning vid skada
 Ändamål För att kunna ersätta dig för skada som vi orsakat vid vår leverans (t.ex. skadad brevlåda).
Kategorier av personuppgifter Namn, kontonummer, bank och eventuell information om skadan.
Rättslig grund Rättslig förpliktelse (GDPR, art 6.1(c)) – Skadeståndslag (1972:207)
Lagringstid Så länge som vi hanterar ditt krav på ersättning och tills betalning gjort.

3.1.4 Statistik och utveckling av vår distributionsverksamhet

Statistik och utveckling av våra leveranser
Ändamål För att upprätta historisk statistik om våra leveranser utifrån distrikt/områden för att vi ska kunna analysera, utvärdera och utveckla vår distributionsverksamhet samt säkerställa kvalitén och förbättra din upplevelse av vår leverans.
Kategorier av personuppgifter Namn, adress, distrikt/område, vikt, typ av produkt (post, paket eller tidning) och datum för leverans.

Alla statistiska rapporter är anonyma, men för att sammanställa dem behöver vi behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna analysera och utvärdera våra system, produkter och tjänster.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas inte specifikt för detta ändamål, utan kommer att behandlas för detta ändamål under den specifika lagringstiden som gäller för det ändamål personuppgifterna specifikt inhämtades för.

 

Statistik för att minska returer
Ändamål För att upprätta statistik över våra returer för att vi ska kunna analysera, utvärdera och utveckla denna del av verksamheten i syfte att minska antalet returer.
Kategorier av personuppgifter Namn, adress och pakets kolli-ID.

Alla statistiska rapporter är anonyma, men för att sammanställa dem behöver vi behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna analysera och utvärdera våra system, produkter och tjänster.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas inte specifikt för detta ändamål, utan kommer att behandlas för detta ändamål under den specifika lagringstiden som gäller för det ändamål som personuppgifterna specifikt inhämtades för.

 

Utveckla verksamheten, våra tjänster och produkter
Ändamål För att effektivisera och kvalitetssäkra vår distributionsverksamhet, inklusive bl.a. våra körrutter och vår fysiska närvaro, tar vi fram statistik över vår distributionsverksamhet.
Kategorier av personuppgifter Adress, typ av produkt (post, paket eller tidning), datum och information om leveransen, såsom leveranstid, ledtider, returer och distrikt.

Alla statistiska rapporter är anonyma, men för att sammanställa dem behöver vi behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna ta fram statistik som vi kan analysera för att utveckla vår verksamhet, produkter och tjänster.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas inte specifikt för detta ändamål, utan kommer att behandlas för detta ändamål under den specifika lagringstiden som gäller för det ändamål som personuppgifterna specifikt inhämtades för.

3.1.5 Statistik för rapportering till Post- och Telestyrelsen (PTS) och företagskunder

Statistik till PTS över vår distributionsverksamhet
Ändamål För att ta fram och tillhandahålla statistik till PTS över vår distributionsverksamhet sett till vår årliga omsättning, antal postförsändelser och paket som behandlats per postnummer och prislistor (inkluderar post som innehåller annat än enbart skriftligt meddelande).
Kategorier av personuppgifter Sådana personuppgifter som behöver behandlas för att ta fram ovan nämnd statistik såsom adress, distrikt, vikt, typ av produkt (post, paket eller tidning) och datum för leverans.

Inga personuppgifter skickas till PTS (alla statistiska rapporter är anonyma), men för att sammanställa den anonyma statistiken behöver vi behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund Rättslig förpliktelse (GDPR, art 6.1(c)) – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (”paketförordningen”)
Lagringstid Personuppgifterna sparas inte specifikt för detta ändamål, utan kommer att behandlas för detta ändamål under den specifika lagringstiden som gäller för det ändamål som personuppgifterna specifikt inhämtades för.

 

Statistik till företagskunder över vår klagomålshantering
Ändamål För att ta fram och tillhandahålla statistik till våra företagskunder (när det efterfrågas) över antalet klagomål och hur klagomålen har behandlats av oss avseende vår posthantering.
Kategorier av personuppgifter Sådana personuppgifter som behöver behandlas för att ta fram ovan nämnd statistik såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, portkod, bild på postförsändelse samt orsak till klagomålet (det inträffade) och hur det har hanterats av oss.

Inga personuppgifter skickas till företagskunder (alla statistiska rapporter är anonyma), men för att sammanställa den anonyma statistiken behöver vi behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna sammanställa statistik över vår klagomålshantering till de företagskunder som efterfrågar det.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas inte specifikt för detta ändamål, utan kommer att behandlas för detta ändamål under den specifika lagringstiden som gäller för det ändamål som personuppgifterna specifikt inhämtades för.

3.1.6 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Vi behandlar också dina uppgifter för att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden. Dessa ändamål är relevanta för samtliga personer som vi behandlar uppgifter om och vi har därför samlat informationen om dessa behandlingar i avsnitt 3.9.

3.2 PERSONER SOM GER OSS TILLTRÄDE TILL FASTIGHETER

3.2.1 Översikt över varför vi behandlar dina personuppgifter

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Tillträde till fastigheter, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling för att få tillträde till fastigheter som vi ska leverera post, paket eller tidning till.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, läs mer i avsnitt 9.

3.2.2 Tillträde till fastigheter

För att få tillträde till fastigheter
Ändamål För att kunna få tillträde till fastigheter så att vi ska kunna genomföra leverans av post, paket och tidningar har vi kontakt med dig för att ha uppdaterade portkoder och nycklar till fastigheten.
Kategorier av personuppgifter Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, portkod och nycklar eller likande.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att leverera till adressater och därmed uppfylla våra åtaganden gentemot våra företagskunder samt deras åtaganden gentemot adressat.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Så länge som vi är postoperatör på den aktuella fastigheten.

3.2.3 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Vi behandlar också dina uppgifter för att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden. Dessa ändamål är relevanta för samtliga personer som vi behandlar uppgifter om och vi har därför samlat informationen om dessa behandlingar i avsnitt 3.9.

3.3 FÖRETAGSKUNDER

3.3.1 Översikt över varför vi behandlar dina personuppgifter

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Hantering av avtalsförhållandet, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi administrerar avtalsförhållandet till våra företagskunder.
 • Hantera reklamation och andra klagomål samt betalning av ersättning, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när du reklamerar eller framför annat klagomål samt vi betalar ut ersättning.
 • Statistik för rapportering till Post- och Telestyrelsen (PTS), vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling i samband med att vi tar fram statistik för att rapportera till PTS.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, läs mer i avsnitt 9.

3.3.2 Hantering av avtalsförhållandet

Kommunikation och fullgörande av avtal
Ändamål För att kunna kommunicera med det företag som är kund till oss och som du företräder samt för att fullgöra våra åtaganden enligt avtalet, såsom att genomföra leverans, fakturera och ta emot betalning för av oss utförda tjänster, arkivera avtal, etc.
Kategorier av personuppgifter Namn, e-postadress, telefonnummer, organisationstillhörighet, kontonummer, bank och annan information som du lämnar i din kommunikation till oss.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med våra företagskunder samt säkerställa att vi fullgör de åtaganden vi har enligt avtalet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas under avtalets giltighetstid och så länge åtaganden enligt avtalet är gällande.

3.3.3 Hantera reklamation och andra klagomål samt betalning av ersättning

Hantera reklamation och andra klagomål
Ändamål För att hantera reklamation och andra klagomål avseende vår leverans av post, paket eller tidning, såsom vid stöld, felaktig eller försenad leverans, förstörd eller försvunnen post, paket eller tidning, etc.
Kategorier av personuppgifter Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, organisationstillhörighet, typ av produkt (post, paket eller tidning), kundnummer, bild på postförsändelse, pakets kolli-ID, orsak till reklamation/det inträffade och andra uppgifter som du lämnar med relevans för ärendet.
Rättslig grund Rättslig förpliktelse (GDPR, art 6.1(c)) – Postlag (2010:1045)
Lagringstid Personuppgifterna sparas under den längsta perioden av (i) tiden som ditt ärende pågår eller (ii) sex månader.

 

Betalning av ersättning
 Ändamål För att kunna ersätta det företag du representerar och som är avsändare av den post som gått förlorat, skadats eller försenats på grund av oss.
Kategorier av personuppgifter Namn, e-postadress, telefonnummer, organisationstillhörighet och annan information som du lämnar i din kommunikation med oss.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna uppfylla vårt åtagande om ersättning enligt det avtal vi ingått med det företag du representerar.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Så länge som vi hanterar kravet på ersättning.

3.3.4 Statistik för rapportering till Post- och Telestyrelsen (PTS)

Statistik till PTS över vår distributionsverksamhet
Ändamål För att ta fram och tillhandahålla statistik till PTS över vår distributionsverksamhet sett till vår årliga omsättning, antal postförsändelser och paket som behandlats per postnummer och prislistor (inkluderar post som innehåller annat än enbart skriftligt meddelande).
Kategorier av personuppgifter Sådana personuppgifter som behöver behandlas för att ta fram ovan nämnd statistik såsom adress, distrikt, vikt, typ av produkt (post, paket eller tidning) och datum för leverans.

Inga personuppgifter skickas till PTS (alla statistiska rapporter är anonyma), men för att sammanställa den anonyma statistiken behöver vi behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund Rättslig förpliktelse (GDPR, art 6.1(c)) – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (”paketförordningen”)
Lagringstid Personuppgifterna sparas inte specifikt för detta ändamål, utan kommer att behandlas för detta ändamål under den specifika lagringstiden som gäller för det ändamål som personuppgifterna specifikt inhämtades för.

3.3.5 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Vi behandlar också dina uppgifter för att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden. Dessa ändamål är relevanta för samtliga personer som vi behandlar uppgifter om och vi har därför samlat informationen om dessa behandlingar i avsnitt 3.9.

3.4 POTENTIELLA FÖRETAGSKUNDER

3.4.1 Översikt över varför vi behandlar dina personuppgifter

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Marknadsföring, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi kontaktar dig för att marknadsföra våra tjänster.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, läs mer i avsnitt 9.

3.4.2 Marknadsföring

Marknadsföring via e-post och telefon
Ändamål För att via telefon eller e-post kunna kontakta dig som företräder ett företag som vi ser som en potentiell kund till oss och marknadsföra våra tjänster.
Kategorier av personuppgifter Namn, titel, telefonnummer, e-postadress, organisationstillhörighet.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Tolv månader från att vi samlade in dina personuppgifter eller från senaste kontakt enligt överenskommelse med dig.

3.4.3 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Vi behandlar också dina uppgifter för att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden. Dessa ändamål är relevanta för samtliga personer som vi behandlar uppgifter om och vi har därför samlat informationen om dessa behandlingar i avsnitt 3.9.

3.5 LEVERANTÖRER

3.5.1 Översikt över varför vi behandlar dina personuppgifter

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Hantering av avtalsförhållandet, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi administrerar avtalsförhållandet med våra leverantörer och ger åtkomst till våra interna system och program.
 • Beställning av varor, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi beställer varor för vårt interna bruk.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, läs mer i avsnitt 9.

3.5.2 Hantering av avtalsförhållandet

Kommunikation och fullgörande av avtal
Ändamål För att kunna kommunicera med det företag som levererar produkter eller tjänster till oss och som du företräder samt för att uppfylla våra åtaganden enligt avtalet, såsom att betala för av oss beställda produkter eller tjänster, arkivera avtal, etc.
Kategorier av personuppgifter Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, organisationstillhörighet, kontonummer, bank och andra uppgifter du lämnar i din kommunikation med oss.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med våra leverantörer samt säkerställa att vi fullgör de åtaganden vi har enligt avtalet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas under avtalets giltighetstid och så länge åtaganden enligt avtalet är gällande.

 

Ge behörighet till interna system och program (om tillämpligt)
Ändamål För att kunna ge behörighet till de interna system och program som vi arbetar med.
Kategorier av personuppgifter Namn, e-postadress och organisationstillhörighet.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna ge dig behörighet till de system och program du behöver tillgång till för att kunna utföra ditt uppdrag åt oss.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas under tiden uppdraget utförs för oss.

3.5.3 Beställning av varor

Beställning av varor för internt bruk
Ändamål För att beställa, ta emot och betala för varor som ska användas i vår interna verksamhet såsom kontorsmaterial, arbetskläder, m.m.
Kategorier av personuppgifter Namn, e-postadress och telefonnummer.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna beställa nödvändiga produkter till vår verksamhet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Så länge inköp av produkter sker och det därmed finns ett giltigt avtal med det företag du representerar.

 

3.5.4 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Vi behandlar också dina uppgifter för att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden. Dessa ändamål är relevanta för samtliga personer som vi behandlar uppgifter om och vi har därför samlat informationen om dessa behandlingar i avsnitt 3.9.

3.6 BRANSCHKOLLEGOR

3.6.1 Översikt över varför vi behandlar dina personuppgifter

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Utveckling av verksamheten, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi bedriver olika projekt/samarbetsforum för att utveckla och effektivisera vår verksamhet.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, läs mer i avsnitt 9.

3.6.2 Utveckling av verksamheten

Utveckla verksamheten, dess metoder och tjänster
Ändamål Vi bedriver olika projekt/samarbetsforum i samarbete med andra aktörer i branschen för att utveckla och effektivisera vår verksamhet, dess metoder och tjänster genom diskussioner och utbyte av erfarenheter (t.ex. nya system/arbetssätt som ska implementeras, flytt till nya lokaler, etc.). Dessa projekt bedrivs av våra anställda tillsammans med våra branschkollegor. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera, planera möten och leveranser under samarbetets gång samt återkoppla och sprida resultatet efter samarbetets avslutande.
Kategorier av personuppgifter Namn, e-postadress, telefonnummer, organisationstillhörighet, roll/titel i organisationen, roll i projektet/samarbetsforumet, hur projektet/samarbetsforumet berör personen i fråga och resultat från projektet/samarbetsforumet.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna bedriva projekt för att därigenom utveckla verksamheten, dess metoder och tjänster.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Eventuell rättslig förpliktelse (GDPR, art 6.1(c)) när lagkrav kräver att viss förändring av verksamheten genomförs.

Lagringstid Personuppgifterna sparas så länge projektet är relevant för verksamheten, dock aldrig längre än tio år.

3.6.3 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Vi behandlar också dina uppgifter för att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden. Dessa ändamål är relevanta för samtliga personer som vi behandlar uppgifter om och vi har därför samlat informationen om dessa behandlingar i avsnitt 3.9.

3.7 PERSONER SOM KONTAKTAR OSS

3.7.1 Översikt över varför vi behandlar dina personuppgifter

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Kundservice, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi tillhandahåller kundservice till dig per telefon, e-post, kontaktformulär online samt sociala medier.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, läs mer i avsnitt 9.

3.7.2 Kundservice

Kundservice via telefon, e-post, kontaktformulär online samt sociala medier
Ändamål För att tillhandahålla kundservice via telefon, e-post, kontaktformulär online samt på sociala medier för att besvara dina frågor, tillhandahålla efterfrågad information och i övrigt kommunicera med dig.
Kategorier av personuppgifter Sociala medier: alias på sociala mediet, adress, telefonnummer och övrig information du lämnar i din kommunikation med oss.

Övrig kundservice: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och övrig information du lämnar i din kommunikation med oss.

Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).

Behandling av personuppgifterna är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att kunna hjälpa dig med ditt ärende/din fråga.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Så länge som det krävs för att lösa ditt ärende/din fråga.

3.7.3 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Vi behandlar också dina uppgifter för att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden. Dessa ändamål är relevanta för samtliga personer som vi behandlar uppgifter om och vi har därför samlat informationen om dessa behandlingar i avsnitt 3.9.

3.8 JOBBSÖKANDEN OCH REFERENSPERSONER

3.8.1 Översikt över varför vi behandlar dina personuppgifter

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • När du söker arbete hos oss, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när du söker en utannonserad tjänst eller lämnar in en spontanansökan, när vi gör referenstagning samt sparar uppgifter från rekryteringsprocessen för att kunna bemöta eventuell kritik.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, läs mer i avsnitt 9.

3.8.2 När du söker arbete hos oss

Utannonserad tjänst
Ändamål För att administrera och granska din ansökan till en utannonserad tjänst hos oss samt avgöra din lämplighet för tjänsten och spara din ansökan för kommande tjänster.
 

Kategorier av personuppgifter

Jobbsökanden: Namn, kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet (CV), arbetstillstånd och andra personuppgifter som du lämnar i din ansökan till oss.
Referensperson: Namn, kontaktuppgifter, arbetsrelation till jobbsökanden.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna ta emot och granska jobbansökningar för att avgöra din lämplighet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas under rekryteringsprocessen och tolv månader därefter för kommande tjänster.

 

Spontanansökan
Ändamål För att granska din spontanansökan samt avgöra din lämplighet för en framtida tjänst hos oss och i så fall spara din ansökan för framtida rekryteringar.
 

Kategorier av personuppgifter

Jobbsökanden: Namn, kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet (CV), arbetstillstånd och andra personuppgifter som du lämnar i din ansökan till oss.
Referensperson: Namn, kontaktuppgifter, arbetsrelation till jobbsökanden.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna ta emot och granska jobbansökningar för att avgöra om dessa ska sparas för framtida rekryteringar.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas under tolv månader från att vi mottagit din ansökan och för varje ytterligare 12-månadersperiod därefter som du har godkänt att dina uppgifter sparas.

 

Referenstagning
Ändamål För att kontrollera att lämnade uppgifter från jobbsökanden stämmer och få mer information om jobbsökanden för att kunna fatta ett välgrundat beslut om eventuell anställning.
Kategorier av personuppgifter Jobbsökanden: Namn och andra personuppgifter som referenspersonen lämnar, såsom om tidigare prestationer och erfarenheter.
Referensperson: Namn, arbetsplats, titel, arbetsrelation till jobbsökanden och andra personuppgifter som referenspersonen lämnar.
Rättslig grund Jobbsökanden: Ditt samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
Referensperson: Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna bedöma jobbsökandens lämplighet och anställa rätt person utifrån vårt verksamhetsbehov.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Personuppgifterna sparas under rekryteringsprocessen och tolv månader därefter för kommande tjänster.

 

Bemöta eventuell kritik
Ändamål För att kunna bemöta eventuell kritik avseende rekryteringsprocessen och/eller tillsättningsbeslutet.
Kategorier av personuppgifter Jobbsökanden och referensperson: Samtliga personuppgifter som förekommer i rekryteringsprocessen.
Rättslig grund Jobbsökanden och referensperson: Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna bemöta rättsliga anspråk hänförliga till rekryteringsprocessen.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Upp till två år från det att den sökta tjänsten tillsatts.

3.8.3 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Vi behandlar också dina uppgifter för att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden. Dessa ändamål är relevanta för samtliga personer som vi behandlar uppgifter om och vi har därför samlat informationen om dessa behandlingar i avsnitt 3.9.

3.9 ALLA PERSONKATEGORIER: YTTERLIGARE ÄNDAMÅL SOM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR

3.9.1 Översikt över varför vi behandlar dina personuppgifter

Utöver de ändamål som vi redogjort för under respektive personkategoriavsnitt ovan, behandlar vi personuppgifter för ändamål som är relevanta för samtliga personer som vi behandlar uppgifter om. Dessa ändamål finns samlade här och är alltså relevanta för dig som adressat, personer som ger oss tillträde till fastigheter, företagskund, potentiell företagskund, leverantör, branschkollegor, personer som kontaktar oss, jobbsökande och referensperson. Informationen är uppdelad i följande avsnitt:

 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling vid incidenter och tillsyn, utövandet av registrerades rättigheter, tvister, krav eller klagomål, myndighetsförfrågningar, bokföringsändamål samt vid fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet.

3.9.2 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Incident eller tillsyn
Ändamål För att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information till tillsynsmyndighet i händelse av tillsyn.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas vid tillsyn.
Rättslig grund Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och bland annat GDPR, artikel 33-34 respektive artikel 58).
Lagringstid Så länge incidenten eller efterföljande tillsynen pågår och upp till två år därefter.

 

Utövande av rättigheter enligt GDPR
Ändamål För att tillmötesgå din begäran om att utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR.
Kategorier av personuppgifter Namn, kontaktuppgifter samt annan information som krävs för att tillmötesgå din begäran.
Rättslig grund Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och kapitel III).
Lagringstid Under ett år från att vi slutligt hanterat din begäran.

 

Tvister
Ändamål För att tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personer och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Så länge som tvisten pågår och tio år därefter.

 

Myndighetsförfrågan
Ändamål För att överföra personuppgifter till myndigheter när detta efterfrågas.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas.
Rättslig grund Vid bindande förelägganden: Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)).

I övriga fall: Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna vara behjälpliga vid myndigheters förfrågningar även när det inte följer av lag.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Ej tillämpligt.

 

Bokföringsändamål (gäller enbart adressater, personer som ger oss tillträde till fastigheter,

företagskunder och leverantörer)

Ändamål För bokföringsändamål, t.ex. hantera och dokumentera fakturering, betalningar, återbetalningar, sparande av räkenskapsmaterial, etc.
Kategorier av personuppgifter Uppgifter kopplade till transaktioner och betalningar såsom namn, fakturanummer, kontonummer, bank, namn på ansvarig person hos företag och dennes kontaktuppgifter.
Rättslig grund Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)) – Bokföringslag (1999:1078).
Lagringstid Personuppgifterna sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagens (1999:1078) regler.

 

Fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet
Ändamål För att överföra uppgifter vid en eventuell fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av vår verksamhet och/eller tillgångar.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personer och personuppgifter som omfattas av fusionen, förvärvet eller försäljningen.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna behandla personuppgifter i fall av strukturella verksamhetsförändringar.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagringstid Ej tillämpligt.
4 VAR FÅR VI DINA PERSONUPPGIFTER IFRÅN?

Vi samlar in vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du kontaktar oss eller i övrigt kommunicerar med oss. Vi kommer tydligt informera dig om vilka uppgifter som är obligatoriska i samband med att du lämnar uppgifterna till oss. Om du inte ger oss de personuppgifter vi efterfrågar kan det, i vissa fall, leda till att vi inte kan tillhandahålla dig de tjänster du efterfrågar.

Vi samlar även in personuppgifter om dig från andra källor, nämligen:

 • Från offentliga register avseende fastigheter, såsom Lantmäteriet och Förvaltningsserviceföreningen: namn och kontaktuppgifter till personer som ger oss tillträde till fastigheter samt portkoder.
 • Från företagskunder: namn, adress och information om försändelse (post, paket och tidning), och kolli-ID (adressater).
 • Från det företag/den organisation du som företagskund/leverantör företräder: namn, kontaktuppgifter och titel/position.
 • Från tjänsteleverantörer som tillhandahåller adressuppgifter, såsom Svensk Adressändring: namn och kontaktuppgifter (adressater och potentiella företagskunder).
 • Vi skapar vissa personuppgifter om dig: traktsträng, dvs. sorteringsinformation, (adressater), respektive kundnummer, fakturanummer och annan fakturarelaterad information (företagskunder).
 • Från jobbsökanden: namn, e-postadress, telefonnummer och arbetsrelation till jobbsökanden (referensperson).
 • Från referensperson: tidigare arbetsprestationer och erfarenheter (jobbsökanden).
5 MÅSTE DU LÄMNA DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS?

För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt de avtal vi ingår med dig eller det företag du representerar, efterleva lagkrav och för att du ska kunna kommunicera med oss behöver du lämna vissa av de personuppgifter som vi efterfrågar. Vi kommer tydligt informera dig om vilka uppgifter som är obligatoriska. Om du inte ger oss de personuppgifter vi efterfrågar kan detta, i vissa fall, leda till att vi inte kan tillhandahålla dig de tjänster och produkter du efterfrågar och/eller att vi inte kan uppfylla våra åtaganden enligt avtalet eller våra skyldigheter enligt lag.

6 HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
6.1 Vem delar vi dina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att följa lagar och regler behöver vi dela dina personuppgifter med andra, inklusive andra företag inom Stampen Media koncernen och tredje parter som hjälper oss i olika delar av vår verksamhet. Kategorierna av mottagare av dina listas nedan.

 • Företag som hjälper oss tillhandahålla dig kundservice: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Företagskunder som hjälper oss vid problem med leverans och returhantering: namn, adress, kolli-ID (paket) och traktsträng, dvs. sorteringsinformation (postförsändelse och paket).
 • IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar: samtliga personuppgifter som förekommer i vår verksamhet.
 • Samarbetspartners som hjälper oss med vår distribution, såsom vid problem med leverans och returhantering, administration av återförsäljare: namn, adress, kolli-ID (paket) och traktsträng, dvs. sorteringsinformation (postförsändelse och paket).
 • Externa rådgivare som hjälper oss i vår verksamhet, såsom advokat- och revisionsbyråer: samtliga personuppgifter som behövs för att de externa rådgivarna ska kunna utföra sina uppdrag.
 • Leverantörer: samtliga personuppgifter som förekommer i vår verksamhet (för dig som arbetar på plats hos oss). Övriga leverantörer delar vi inga personuppgifter med.
 • Banker som sköter våra betalningar: namn och kontonummer.
 • Bolag inom Stampen Media koncernen vid internfakturering: namn (företagskund); vid eventuell verksamhetsförändring: samtliga personuppgifter som berörs av verksamhetsförändringen.
 • Myndigheter såsom Polisen, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Skatteverket: samtliga personuppgifter som berörs av myndighetsförfrågan.
 • Domstolar, i händelse av tvist eller annan prövning: samtliga personuppgifter som berörs av tvisten eller annan prövning.
6.2 Överföring av personuppgifter utanför EU/EEA

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Dina personuppgifter kommer dock att överföras utanför EU/EES i vissa situationer, till exempel när vi delar din information med samarbetspartners eller tjänsteleverantörer som är verksamma utanför EU/EES.

Vi överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga kontraktuella, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES och vi ser alltid till att det finns en överföringsmekanism på plats. Vid överföringar till USA tillämpas adekvansbeslutet från EU-kommissionen för de tredje parter som anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework, som du hittar (artikel 45 i GDPR). För övriga tredje parter i USA ingår vi EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46 i GDPR), som du hittar . Vi vidtar även ytterligare tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder när detta behövs, såsom kryptering och pseudonymisering.

7 DINA RÄTTIGHETER
7.1 Allmänt

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, transparent och öppet sätt i förhållande till dig och att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 1 ovan.

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss, kommer vi att förklara varför.

7.2 Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du är intresserad av vissa specifika uppgifter ber vi dig att ange det i din begäran. Du kan till exempel specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (exempelvis vilka kontakt- och identitetsuppgifter vi behandlar om dig), eller om du vill ha information om uppgifter från en viss tidsperiod.

7.3 Rätt till rättelse

Om några av de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta. När vi har rättat dina personuppgifter, eller kompletterat dem med ny information, kommer vi informera de som vi har lämnat ut dina uppgifter till om att uppgifterna uppdaterats, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du begär det, kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till. Om du begär rättelse har du också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter under tiden vi utreder frågan.

7.4 Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Du har i vissa fall rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlats,
 • Vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke,
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för sådana ändamål,
 • Du motsätter dig behandling som sker med stöd av vårt berättigade intresse och vi inte kan visa att våra skäl till behandlingen väger tyngre än dina intressen,
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, eller om
 • Vi har en laglig skyldighet att radera personuppgifterna.

Om vi raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera de som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna raderats, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

7.5 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling som sker med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din situation, utvärdera om våra intressen att behandla uppgifterna väger tyngre än dina intressen av att uppgifterna inte behandlas för det ändamålet. Om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer vi sluta med den behandling som du invänt mot – förutsatt att vi inte måste behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandlingen har du också rätt att begära begränsning under den tid vi utreder frågan.

7.6 Rätt att begära begränsning

Med ”begränsning” menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller:

 • När du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Då kan du även begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder om uppgifterna är korrekta eller inte,
 • Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas,
 • När vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • Om du har invänt mot behandling som sker med stöd i vårt berättigade intresse. Då kan du begära att vi begränsar behandlingen medan vi utreder om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen.

Även om du har begärt att vi begränsar behandlingen har vi fortfarande rätt att använda uppgifterna för lagring, om du har samtyckt till behandlingen, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi får också behandla uppgifterna för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Om vi begränsar behandlingen av dina uppgifter kommer vi också informera de som vi har lämnat ut uppgifterna till, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss så kommer vi också berätta vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

7.7 Rätt att motsätta dig automatiskt beslutsfattande och profilering

Du har rätt att motsätta dig att vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

7.8 Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss behandling. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallades.

7.9 Rätt till dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut de uppgifter som vi har samlat in om dig, från dig, i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till dataportabilitet gäller enbart:

 • För uppgifter som har samlats in från dig, om dig,
 • Om användningen sker baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig, och
 • Behandlingen sker automatiserat.
7.10 Rätt att klaga

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina kontaktuppgifter får du gärna kontakta oss så kan vi tillsammans försöka lösa detta. Du har även rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet i Sverige. Du har även rätt att klaga hos den tillsynsmyndighet i landet där du har din hemvist eller arbetar, eller i det land där du anser att en överträdelse av regelverket ägt rum.

8 ÄNDRINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade informationstexten på våra hemsidor. Om vi gör några väsentliga ändringar i informationstexten kommer vi att skicka ett meddelande till dig via e-post.